Regulamin
REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO
Właścicielem sklepu internetowego www.brikomeble.pl jest Wojciech Cegiełka, Nowy Ochędzyn 96, 98-420 Sokolniki. NIP: 9970112448 . 
Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A. 
Konto PLN: 37109011440000000130933059
Tel. 691 186 596
Mail: brikomeble@gmail.com
będący płatnikiem podatku VAT zwany dalej Sprzedającym.
1.     Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
2.     Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
3.     Sklep oferuje meble tapicerowane do sypialni, salonów, pokoi gościnnych itp., a takze meble na wymiar.  
         
Rejestracja klienta
4.     Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza rejestracji". Klient wypełnia formularz rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracji wymaga uzupełnienia wszystkich pól oznaczonych gwiazdką.  Po wypełnieniu formularza Klient przechodzi przez wszystkie etapy zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
Przyjęcie i realizacje zamówienia
5.     Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.
Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny sklepu generuje automatycznie e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym sklepu.
6.     Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
7.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
Ceny, dostawy, metody płatności
8.     Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotych i  zawierają podatek VAT. Do podanych cen produktów doliczane są ewentualne koszty dostawy oraz wniesienia .
9. Koszt przesyłki jest wliczony w cenę końcową 
10.  Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta). Jeżeli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych, zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.
11.  Terminy realizacji zamówień wynoszą od 3 do  14 dni roboczych. Może wystąpić przedłżenie tego terminu w wypadku tworzenia produktu pod zamówienie. Klient w takim wypadku otrzmuje informację odnośnie okresu wydłużenia realizacji zamówienia.
12.  Każda transakcja zakupu będzie potwierdzana paragonem bądź fakturą. 
13.  Zamówienie zostanie niezwłocznie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego. Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
14.  Zamówienie może być przez Klienta odwołane, za pośrednictwem poczty e-mail, nie później niż w dniu wysyłki zamówionego towaru. 
15.  Za zamówiony towar Klient ma możliwość dokonania płatności jak poniżej:
          za pobraniem (zapłata przy odbiorze przesyłki)
         szybkimi płatnościami ( karta płatnicza, blik, szybki przelew )
         przelewem tradycyjnym na wskazane konto 
Odstąpienie od umowy
16. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
Informujemy, że zgodnie z  „Ustawą o Prawach Konsumenta” z dnia 30 maja 2014  Dz.U. 2014 poz. 827 przysługuje Państwu prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy. Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zachować ustawowy termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne jednoznaczne oświadczenie wysyłając je pocztą: na adres BRIKO MEBLE, UL. LEOPOLDA 15 , 40-189 KATOWICE lub pocztą elektroniczną: na adres e-mail: brikomeble@gmail.com Konsument  może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe. 
W przypadku odstąpienia od umowy zwrócone zostaną niezwłocznie wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
BRIKO MEBLE WOJCIECH CEGIEŁKA
Nowy Ochędzyn 96
98-420 Sokolniki
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… . 
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .
Imię i nazwisko…………………………………………………………. 
Adres …..…………………….……..……………………………………. 
Data…………………………………………………………………………. 
…….…………………………………………………………………… 
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
Brak odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
zawartej w drodze aukcji publicznej; 
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Reklamacje
17. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: brikomeble@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
18. Sprzedający rozpoznaje wszystkie reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W przypadku ewentualnych braków w reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń, rozstrzygania reklamacji
18. Klient może skorzystać z następujących możliwości pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania reklamacji:
a) uzyskać pomoc korzystając z nieodpłatnej pomocy właściwego miejskiego lub powiatowego  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych tj. Federacja Konsumentów, www.federacja-konsumentow.org.pl/, infolinia 800 889, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, http://www.konsumenci.org/, infolinia 800 889 866. 
b) jest uprawniony do zwrócenia się z wnioskiem o roztrzygnięcie sporu do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.
c) jest uprawniony do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.
 
Postanowienia końcowe
19. Rozstrzyganie mogących powstać sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane właściwym sądom zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
20. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie, a o wszelkich jego zmianach Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej sklepu zawierającej informacje o zmianach i terminie ich wejścia w życie który to termin nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia zmian. 
21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen jednostkowych towarów znajdujących się w ofercie sklepu. Zmiana cen nie będzie dotyczyć zamówień już przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie także prawo do wycofania wybranych towarów z oferty.